Typ 170 S-V, W 136

59456 Typ 170 S-V,  W 136
Loading